Please enter a search term:

  • Verejná správa

    Manuálne zadávanie údajov a stohy papiera sú stále realitou v mnohých inštitúciách verejnej správy. Obrovský potenciál má napríklad zavedenie efektívnych technológií, efektívneho riadenia zákazníkov a cloudu a analýzy veľkých objemov dát. Obráťte sa na nás.

    Objavte teraz!

Verejná správa

Digitalizácia a orgány verejnej moci - v regióne DACH je to stále skôr kontrast ako súzvuk. V súvislosti s krízou Corona sa opakovane poukazovalo na nedostatočnú digitalizáciu vo verejnom sektore. Aj keď pandémia určite podnietila určitý vývoj, administratívny sektor v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku je stále výrazne charakterizovaný analógovými administratívnymi procesmi. Odráža to aj nedávna štúdia o využívaní online služieb orgánmi verejnej správy.

V Nemecku využíva ponuky elektronickej verejnej správy len polovica občanov, vo Švajčiarsku 61 % a v Rakúsku až 72 %. Ale aj existujúce ponuky eGovernmentu sú vnímané ako menej praktické a inovatívne. Nestačí len nahrať pdf, ktoré si má používateľ aj vytlačiť, ale ide o úplnú digitalizáciu komplexných administratívnych procesov. Potrebná je efektívna správa zákazníkov a cloudu a analýza veľkých objemov údajov, ako aj aplikácie zabezpečujúce údaje. Štát ako najväčší zamestnávateľ čelí aj najväčším výzvam transformácie . Dokonca viac ako iné odvetvia, ako sú napríklad suroviny alebo nehnuteľnosti.


Riešenia pre digitalizáciu vo verejnej správe

Digitalizácia si v posledných rokoch našla cestu aj do verejnej správy. Jej cieľom je zjednodušiť byrokratické procesy a zefektívniť ich, aby sa občanom a firmám poskytovali rýchlejšie a efektívnejšie služby.

V nasledujúcom texte sú uvedené riešenia, možnosti implementácie a príklady použitia digitalizácie v strojárstve a strojárstve:

Záver

Záverom možno konštatovať, že digitalizácia vo verejnej správe ponúka mnoho výhod a má veľký potenciál na zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a spokojnosti zákazníkov. Pomocou platforiem elektronickej verejnej správy a riešení pre inteligentné mestá môžu orgány verejnej správy poskytovať svoje služby rýchlejšie a efektívnejšie a zároveň lepšie uspokojovať potreby občanov a podnikov. Pri implementácii je však potrebné zohľadniť aj bezpečnostné aspekty.