Please enter a search term:

Autorské práva

Úvod

Tieto všeobecné podmienky ochrany autorských práv (ďalej len "podmienky") upravujú vzťahy medzi digitálnou agentúrou (ďalej len "agentúra") a používateľmi obsahu sprístupneného na firemných stránkach agentúry, vrátane klientov, partnerov a návštevníkov webovej stránky (ďalej len "používatelia"). Cieľom týchto podmienok je objasniť práva a povinnosti zúčastnených strán v súvislosti s autorskými právami a právami duševného vlastníctva s nimi súvisiacimi.

Rozsah pôsobnosti

Podmienky sa vzťahujú na všetok obsah ponúkaný na firemných stránkach agentúry vrátane textov, obrázkov, grafiky, log, videí, zvukového materiálu, softvéru, databáz, dizajnových prvkov a iných diel chránených autorským právom (ďalej len "obsah"). Používatelia sú povinní dodržiavať podmienky a informovať sa o svojom obsahu.

Autorské práva

Ochrana autorských práv

Obsah na firemných stránkach agentúry je chránený platným autorským zákonom a príslušnými medzinárodnými dohodami. Ak nie je výslovne uvedené inak, vlastníkom autorských práv a všetkých súvisiacich práv k obsahu je agentúra alebo jej poskytovatelia licencií. Používanie obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu agentúry alebo jej poskytovateľov licencie je zakázané, s výnimkou prípadov povolených týmito podmienkami alebo platnými právnymi predpismi.

Rozsah ochrany

Autorský zákon chráni vlastníkov práv k obsahu pred neoprávneným používaním, kopírovaním, šírením, sprístupňovaním verejnosti, adaptáciou, transformáciou alebo iným využívaním chránených diel. To zahŕňa aj ochranu myšlienok, konceptov, dizajnov a iných nehmotných výkonov obsiahnutých v obsahu.

Povolené použitie

Používatelia môžu používať obsah na firemných stránkach agentúry len na osobné, nekomerčné účely, pokiaľ nie je výslovne povolené inak. Obsah nesmiete reprodukovať, distribuovať, verejne zobrazovať, upravovať, transformovať ani inak využívať, a to v celku ani po častiach, s výnimkou prípadov povolených platnými právnymi predpismi alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom agentúry alebo jej poskytovateľov licencií.

Licencie a práva na používanie

Udelenie licencií

Agentúra môže používateľom udeliť obmedzené, odvolateľné, nevýhradné a neprenosné licencie na používanie obsahu podľa týchto podmienok alebo na základe osobitnej dohody. Rozsah a podmienky licencie sa určujú individuálne a agentúra ich môže určiť podľa vlastného uváženia. Používatelia sú povinní dodržiavať licencie a práva na používanie v súlade s príslušnými podmienkami.

Práva na používanie pre klientov

V rámci zmluvných služieb agentúry pre jej klientov môže agentúra udeliť klientom práva na používanie vytvoreného obsahu. Takéto práva na používanie môžu byť jednoduché alebo výhradné práva a môžu sa týkať konkrétnych úkonov používania, typov využívania alebo území. Presné podmienky práv na používanie sú uvedené v príslušnej zmluve alebo vo všeobecných podmienkach agentúry.

Práva na používanie pre partnerov

Agentúra môže udeliť práva na používanie obsahu pre svojich partnerov v rámci partnerstiev alebo spolupráce. Podmienky práv na používanie sa uvedú v príslušných dohodách alebo zmluvách a agentúra ich môže určiť podľa vlastného uváženia.

Zodpovednosť používateľov

Používanie v súlade so zákonom

Používatelia sú zodpovední za zákonné používanie obsahu na firemných stránkach agentúry a za dodržiavanie týchto podmienok a všetkých platných zákonov a predpisov. Zaväzujú sa rešpektovať autorské práva a iné vlastnícke práva agentúry a jej poskytovateľov licencií a nepodniknúť žiadne kroky, ktoré by mohli viesť k porušeniu týchto práv.

Zodpovednosť za porušenie práv

Používatelia sú zodpovední za všetky škody, ktoré vzniknú agentúre alebo poskytovateľom jej licencií v dôsledku porušenia povinností uvedených v týchto podmienkach alebo v dôsledku neoprávneného používania obsahu. Sú povinní odškodniť agentúru a jej poskytovateľov licencií za všetky nároky tretích strán vyplývajúce z porušenia práv zo strany používateľov.

Ochrana duševného vlastníctva

Ochrana ochranných známok a iných označení

Ochranné známky, logá, názvy spoločností a iné rozlišovacie znaky používané na stránkach spoločnosti Agentúra sú chránené zákonom o ochranných známkach, zákonom o obchodných spoločnostiach a inými právami duševného vlastníctva. Používatelia sú povinní tieto práva rešpektovať a nepodnikať žiadne kroky, ktoré by mohli viesť k porušeniu týchto práv.

Ochrana obchodného tajomstva a know-how

Agentúra a jej poskytovatelia licencií vlastnia obchodné tajomstvá a know-how týkajúce sa obsahu, metód a technológií používaných pri tvorbe obsahu a obchodných stratégií agentúry. Používatelia sú povinní chrániť tieto obchodné tajomstvá a know-how a nepodnikať žiadne kroky, ktoré by mohli viesť k ich odhaleniu alebo neoprávnenému použitiu.

Zmeny podmienok

Agentúra si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tieto podmienky. Od používateľov sa vyžaduje, aby pravidelne kontrolovali aktuálne Podmienky a podľa toho prispôsobili svoje používanie obsahu. Pokračovanie v používaní obsahu po nadobudnutí účinnosti zmenených podmienok sa považuje za súhlas so zmenami.

Opravné prostriedky a sankcie

Súdny príkaz

Agentúra alebo jej poskytovatelia licencie môžu požadovať, aby používatelia, ktorí porušujú tieto Podmienky alebo neoprávnene používajú Obsah, prestali s takýmto protiprávnym konaním. Tento nárok existuje nezávisle od ďalších nárokov na náhradu škody alebo iných právnych prostriedkov nápravy.

Nároky na náhradu škody

Používatelia sú zodpovední za všetky škody, ktoré vzniknú agentúre alebo jej poskytovateľom licencie v dôsledku porušenia povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo neoprávneného používania Obsahu. Agentúra alebo jej poskytovatelia licencií môžu od používateľov požadovať náhradu škody, ktorá pokrýva skutočne vzniknutú škodu alebo ušlý zisk.

Zmluvné sankcie

Agentúra môže v rámci zmlúv alebo dohôd s používateľmi stanoviť zmluvné pokuty za porušenie týchto podmienok alebo za neoprávnené používanie obsahu. Výška zmluvnej pokuty sa určuje individuálne a môže závisieť od stupňa porušenia a vzniknutej škody.

Záverečné ustanovenia

Doložka o oddeliteľnosti

Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia sa považuje za dohodnuté také platné a vykonateľné ustanovenie, ktoré sa čo najviac približuje zmyslu a účelu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia.

Uplatniteľné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi krajiny, v ktorej má agentúra sídlo, s výnimkou jej kolíznych noriem a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

Miesto súdnej právomoci

Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi alebo s používaním obsahu podliehajú výlučnej právomoci súdu v mieste sídla agentúry, pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.

Jazyk podmienok

Tieto podmienky sú napísané v nemeckom jazyku. V prípade prekladov do iných jazykov má v prípade nezrovnalostí alebo otázok týkajúcich sa výkladu prednosť nemecká verzia.