Please enter a search term:

  • Finančný priemysel

    Podporujeme banky, FinTecs a poskytovateľov finančných služieb v ich IT architektúre a vieme o osobitnom význame faktorov bezpečnosti a ochrany údajov v priebehu rozširovania digitálnych procesov. Obráťte sa na nás.

    Objavte teraz!

Digitalizácia vo finančnom sektore

Finančný sektor, najmä poisťovne a banky, je jedným z hlavných pilierov švajčiarskej ekonomiky a predstavuje v priemere 10 % hrubého domáceho produktu Švajčiarska. V Nemecku je tento podiel približne 3,8 %. Spoločnosť Corona pôsobila ako hnacia sila inovácií v bankovom a finančnom sektore. Najmä v pomerne stabilnom bankovom sektore sa presadili digitálne stratégie, pretože používateľské správanie bankových klientov je čoraz mobilnejšie; vzhľadom na demografický vývoj v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku už pobočky nebudú v dohľadnej budúcnosti zohrávať hlavnú úlohu. Rastie nový biznis nebankoviek a FinTechov, ako aj poskytovateľov online platobných služieb.

V záujme udržateľnej digitalizácie pracovných miest sa odvetvie musí zaoberať týmito témami: Big Data, cloudové riešenia, umelá inteligencia (AI), bezpečnosť údajov a automatizácia procesov (RPA). okrem finančného sveta musí týmto úlohám čeliť aj administratívny sektor, sektor nehnuteľností a komoditný sektor.

Dôležitú úlohu tu zohrávajú automatizované procesy, ktoré šetria čas a náklady a umožňujú vyššiu efektívnosť. V komunikácii so zákazníkmi a pri správe aktív sa môžu využívať napríklad chatboti alebo robotickí poradcovia. Digitálne riešenia, ako napríklad umelá inteligencia, sa môžu využívať aj pri riadení rizík s cieľom včas identifikovať a minimalizovať riziká.


Možnosti využitia digitalizácie vo finančnom sektore

Digitalizácia v posledných rokoch výrazne ovplyvnila a zmenila aj finančný sektor. Najmä v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a riadenia investícií existuje množstvo možných aplikácií digitálnych technológií.

v nasledujúcom texte by sme vám chceli poskytnúť prehľad možných aplikácií digitalizácie vo finančnom priemysle:

Záver

Celkovo možno povedať, že digitalizácia ponúka aj vo finančnom sektore množstvo príležitostí na optimalizáciu procesov, zlepšenie vzťahov so zákazníkmi a otvorenie nových oblastí podnikania. Na dosiahnutie úspechu je však nevyhnutné pristupovať k digitalizácii strategicky a vždy mať na pamäti potreby zákazníkov. Pritom je dôležité zohľadniť ochranu údajov a regulačné požiadavky a zabezpečiť primeranú bezpečnosť IT.