Please enter a search term:

Podmienky používania - Právne upozornenie

Autorské práva

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorskými právami. Texty, obrázky, grafické, zvukové, video a animačné súbory, ako aj ich usporiadanie na tejto webovej stránke podliehajú autorským právam a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nesmú sa kopírovať, meniť ani používať na iných webových stránkach, a to ani na komerčné účely, ani na šírenie. Výnimkou sú obrázky alebo grafika, ktoré sú na tento účel výslovne poskytnuté.

Ochranné známky

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky uvedené na internetových stránkach MPROFI sú zákonom chránené ochranné známky MPROFI, vrátane všetkých hlavných ochranných známok MPROFI, ako aj loga a emblémy MPROFI a jej dcérskych spoločností.

Záruka

MPROFI nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií. Informácie poskytujeme bez akéhokoľvek vyhlásenia alebo záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implicitnej. Vylúčené sú aj všetky predpokladané záruky týkajúce sa predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť MPROFI AG nezodpovedá za obsah webových stránok, na ktoré táto webová stránka priamo alebo nepriamo odkazuje.

Spoločnosť MPROFI AG si vyhradzuje právo na zmeny alebo doplnenia poskytnutých informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť MPROFI AG nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody vrátane ušlého zisku, ktoré vznikli v dôsledku alebo v inej súvislosti s informáciami uvedenými na tejto webovej stránke.

Vyhlásenia na webovej stránke

Na našej webovej stránke nájdete aj výhľadové vyhlásenia založené na presvedčení vedenia MPROFI. Takéto vyhlásenia odrážajú názor MPROFI na budúce udalosti v čase ich vydania a podliehajú rizikám a neistotám. Mnohé faktory môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od tých, ktoré sa tu predpokladajú. Medzi takéto faktory patria okrem iného zmeny všeobecných ekonomických a obchodných podmienok, zmeny výmenných kurzov a úrokových sadzieb a zmeny obchodnej stratégie. MPROFI sa zrieka akéhokoľvek zámeru alebo povinnosti aktualizovať tieto výhľadové vyhlásenia.

Licenčné práva

MPROFI by vám chceli ponúknuť inovatívny a informatívny internetový program. Berte prosím na vedomie, že MPROFI musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv a že tieto internetové stránky neposkytujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo MPROFI.

Práva na obrázky

Ostatné © adobe stock / aboutpixel / pixelio / shutterstock/ iStock