Please enter a search term:

Zásady ochrany osobných údajov

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď navštívite túto webovú lokalitu.

1. Názov a adresa prevádzkovateľa údajov

Túto webovú lokalitu prevádzkuje spoločnosť mprofi AG, ktorá nesie aj výlučnú zodpovednosť za spracovanie údajov v súvislosti s návštevou tejto webovej lokality, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak:

mprofi AG

Räbmatt 14a

6317 Oberwil b. Zug

Švajčiarsko

Telefón: +41 41 710 70 88

2. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

mprofi AG

Räbmatt 14a

6317 Oberwil b. Zug

Švajčiarsko

Telefón: +41 41 710 70 88

3. Navštívenie webovej stránky

Pri každej návšteve našej webovej stránky je technicky nevyhnutné, aby sa zhromažďovali určité, prevažne technické informácie, ktoré však zákon môže klasifikovať ako osobné. Tieto informácie zahŕňajú IP adresu, identifikáciu zariadenia, charakteristiku prehliadača, údaje o operačnom systéme, jazykové nastavenia, odkazujúce URL, trvanie návštevy a zobrazené stránky. Tieto informácie sú však potrebné na správne poskytnutie obsahu našej webovej stránky a na poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní potrebných na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku. ďalšie štatistické vyhodnotenie týchto údajov sa môže vykonať až po odstránení akýchkoľvek osobných odkazov. naše oprávnenie na vyššie uvedené spracovanie údajov vyplýva jednak z nášho oprávneného záujmu na prevádzkovaní internetovej prezentácie (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Pokiaľ ide o použitie údajov na poskytnutie orgánom činným v trestnom konaní, oprávnenie vychádza zo skutočnosti, že sme povinní poskytnúť informácie orgánom činným v trestnom konaní v prípade kybernetického útoku (článok 6 ods. 1 písm. c DSGVO). Údaje sa odovzdávajú ďalším príjemcom len nášmu poskytovateľovi hostingových služieb, ktorý v našom mene hostuje webové stránky. uvedené osobné údaje plánujeme uchovávať po dobu 7 dní a potom ich vymazať. prenos údajov do tretích krajín mimo Švajčiarska neplánujeme.

4. Kontaktný formulár

Ponúkame vám kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého nás môžete dobrovoľne kontaktovať. Použitie kontaktného formulára nie je potrebné na používanie ostatných častí našej webovej stránky. Pri použití kontaktného formulára zhromažďujeme vaše meno, spoločnosť, telefónne číslo, e-mailovú adresu a obsah vašej správy. Tieto údaje používame na zodpovedanie vašej otázky.

Spracúvaním údajov sledujeme náš oprávnený záujem odpovedať na váš dotaz (článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Okrem toho sme povinní uchovávať údaje z dôvodu obchodných a daňových predpisov (článok 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Údaje sa odovzdávajú nášmu poskytovateľovi hostingových služieb, ktorý v našom mene hostí webové stránky. Uvedené údaje plánujeme uchovávať po dobu 10 rokov a následne ich vymazať. Prenos do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru sa neuskutočňuje.

5. Súbory cookie

Táto webová lokalita používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítačového systému prostredníctvom internetového prehliadača. Súbory cookie používa veľké množstvo internetových stránok a serverov. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvaný identifikátor cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Pozostáva z reťazca znakov. Pomocou neho možno internetové stránky a servery priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť váš individuálny prehliadač od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookie. Používanie súborov cookie slúži nášmu oprávnenému záujmu na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky a zachovanie konzistentnosti návštev, t. j. získavanie informácií počas relácie a vykonávanie štatistických vyhodnotení (článok 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Príjemcami údajov sú správca webu, nami využívaný poskytovateľ hostingových služieb a externí programátori, z ktorých každý koná v našom mene. Osobné údaje zo súborov cookie sa neposkytujú iným príjemcom. Nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou môžete kedykoľvek zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takisto je možné kedykoľvek vymazať už nastavené súbory cookie pomocou internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Túto možnosť máte k dispozícii vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak inštalácii súborov cookie zabránite príslušným nastavením softvéru prehliadača, môže to znamenať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. uvedené údaje plánujeme vymazať po skončení príslušnej relácie prehliadača. prenos do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru sa nepredpokladá. 6. Vaše práva Podľa ustanovení článkov 15 až 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo požadovať od nás informácie o osobných údajoch, ktoré sú o vás uložené. Okrem toho máte právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sú o vás uložené. pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej osobnej situácie (článok 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy o ochrane údajov.