Please enter a search term:

Všeobecné obchodné podmienky - AGB

Rozsah pôsobnosti a definície

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na všetky zmluvy, služby a dodávky uzatvorené alebo poskytované medzi spoločnosťou mprofi AG (ďalej len "agentúra") a jej zákazníkmi (ďalej len "zákazník"), pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
 • Zákazník poverením agentúry alebo využívaním jej služieb uznáva platnosť týchto VOP. Odchýlne alebo protichodné podmienky Objednávateľa sa neuznávajú, pokiaľ Agentúra výslovne písomne nesúhlasila s ich platnosťou.
 • Pre pojem "digitálna agentúra" sa používa aj pojem "agentúra". Pod pojmom "klient" sa rozumejú fyzické aj právnické osoby, ako aj partnerstvá konajúce v rámci výkonu svojej obchodnej alebo samostatnej profesionálnej činnosti.

Uzatvorenie zmluvy

 • Ponuky agentúry sa môžu meniť a nie sú záväzné. Zmluva sa uzatvára až písomným potvrdením objednávky zo strany agentúry alebo poskytnutím dohodnutých služieb.
 • Agentúra je oprávnená využívať na plnenie svojich zmluvných záväzkov subdodávateľov. Agentúra zodpovedá za konanie subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné konanie.

Opis a rozsah služieb

 • Agentúra poskytuje služby v oblasti digitálnej komunikácie, ako je tvorba a údržba webových stránok, online marketing, správa sociálnych médií, optimalizácia pre vyhľadávače, grafický a webový dizajn a vývoj softvéru a aplikácií.
 • Presný rozsah služieb, ktoré má agentúra poskytovať, sa uvedie v príslušnej zmluve alebo v potvrdení objednávky. Zmeny alebo doplnenia rozsahu služieb si vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch strán.
 • Agentúra je oprávnená poskytovať dohodnuté služby po častiach, ak je to pre zákazníka primerané a ak to neohrozí celkový úspech zákazky.

Povinnosti zákazníka

 • Objednávateľ je povinný poskytnúť agentúre včas a vo vhodnej forme všetky informácie, podklady a dokumenty potrebné na vykonanie objednávky.
 • Klient zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých informácií, materiálov a dokumentov. Agentúra nie je povinná kontrolovať ich správnosť alebo úplnosť.
 • Klient zabezpečí, že má všetky potrebné práva a licencie k ním poskytnutým materiálom a že použitie týchto materiálov agentúrou v rámci plnenia zmluvy neporušuje žiadne práva tretích osôb.
 • Klient je povinný skontrolovať služby poskytnuté agentúrou bezodkladne po ich prevzatí a bezodkladne písomne oznámiť prípadné nedostatky. Ak Klient neoznámi vady včas, služby sa považujú za schválené.

Odmena a platobné podmienky

 • Odmena za služby poskytované agentúrou je stanovená v príslušnej zmluve alebo v potvrdení objednávky. Ak nie je dohodnuté inak, odmena vychádza z cenníka agentúry platného v čase uzavretia zmluvy.
 • Agentúra je oprávnená požadovať primerané zálohové platby alebo platby na účet. V prípade dlhodobejších projektov alebo poskytovania opakujúcich sa služieb sa agentúra môže dohodnúť na mesačnej alebo štvrťročnej fakturácii.
 • Všetky dohodnuté ceny sú bez zákonnej dane z pridanej hodnoty platnej v danom čase.
 • Faktúry od agentúry sú splatné bez odpočítania do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ nebola dohodnutá iná lehota splatnosti. V prípade omeškania zákazníka s platbou je agentúra oprávnená požadovať úrok z omeškania v zákonnej výške, ako aj náklady na upomínanie.

Záruka a zodpovednosť

 • Agentúra zodpovedá za bezchybné a zmluvne dohodnuté poskytovanie služieb. V prípade vád je agentúra povinná poskytnúť následné plnenie, ktoré môže byť podľa uváženia agentúry vykonané odstránením vady alebo dodaním služby bez vád.
 • V prípade neúspešného následného plnenia je zákazník oprávnený primerane znížiť cenu alebo odstúpiť od zmluvy. Nároky zákazníka na náhradu škody spôsobenej vadami sú vylúčené, pokiaľ agentúra nezodpovedá z dôvodu úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.
 • Agentúra nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku chýb, oneskorení alebo prerušení prenosu údajov, v prípade porúch technického vybavenia, nesprávneho obsahu, straty alebo vymazania údajov alebo vírusov, pokiaľ tieto škody nespôsobila agentúra úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
 • Zodpovednosť agentúry za iné škody je obmedzená na úmysel a hrubú nedbanlivosť. Zodpovednosť za nepriame škody, následné škody spôsobené chybou alebo ušlým ziskom je vylúčená, pokiaľ tomu neodporujú žiadne záväzné zákonné ustanovenia o zodpovednosti.
 • Obmedzenia zodpovednosti sa uplatňujú aj v prospech zástupcov agentúry a subdodávateľov.
 • Záručná lehota je dvanásť mesiacov od prevzatia služby, pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu lehotu.

Autorské práva a práva na používanie

 • Agentúra poskytne zákazníkovi práva na používanie služieb vytvorených v rámci plnenia zmluvy, ktoré sú potrebné na dohodnutý účel. Ak nie je dohodnuté inak, zákazník získava jednoduché, neprevoditeľné právo na používanie vytvorených služieb.
 • Práva na používanie prechádzajú na zákazníka až po úplnom zaplatení dohodnutej odmeny.
 • Agentúra si vyhradzuje právo používať poskytnuté služby ako referenčné predmety a odkazovať na ne v rámci vlastnej reklamy, ak je to pre objednávateľa primerané.

Dôvernosť a ochrana údajov

 • Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky poznatky o obchodnom tajomstve a dôverné informácie druhej zmluvnej strany získané pri plnení zmluvy budú považovať za dôverné a nebudú ich poskytovať tretím osobám ani ich používať na vlastné účely, pokiaľ to nebude nevyhnutné na splnenie účelu zmluvy.
 • Agentúra sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov a spracúvať osobné údaje klienta len v rozsahu účelu zmluvy. Agentúra prijme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov Klienta.

Záverečné ustanovenia

 • Zmeny a doplnky týchto VOP, ako aj vedľajšie dohody musia byť vyhotovené písomne. To platí aj pre upustenie od požiadavky písomnej formy.
 • Ak niektoré ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia sa považuje za dohodnuté také platné a vykonateľné ustanovenie, ktoré sa čo najviac približuje zmyslu a účelu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia.
 • Tieto VOP sa riadia právom krajiny, v ktorej má agentúra sídlo, s výnimkou kolíznych noriem a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
 • V prípade sporov vyplývajúcich z týchto VOP alebo v súvislosti s nimi alebo s využívaním služieb agentúry má výlučnú právomoc súd v mieste sídla agentúry, pokiaľ sa neuplatnia žiadne kogentné zákonné ustanovenia.
 • Zmluvným jazykom je nemčina. V prípade prekladu týchto VOP do iných jazykov má v prípade nezrovnalostí alebo otázok výkladu prednosť nemecká verzia.
 • Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS), ktorú nájdete na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Agentúra však nie je povinná ani ochotná zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.
 • Zákazník nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby bez súhlasu agentúry.
 • Agentúra je oprávnená previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby, ak je to pre objednávateľa primerané a ak to neohrozí celkový úspech zákazky.
 • Agentúra si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tieto VOP. Používatelia sú povinní pravidelne sa informovať o aktuálnych VOP a prispôsobiť tomu využívanie služieb agentúry. Pokračovanie v používaní služieb agentúry po nadobudnutí účinnosti zmenených VOP sa považuje za súhlas so zmenami.